რისკის ანალიზი
სახეცვალების თარიღი 2023-01-31 / ხედის რაოდენობა 273

რისკის ანალიზი

რისკის ანალიზი არის მეთოდი, რომელიც აფასებს არასასურველი მოვლენების ალბათობას ბიზნესში. რისკის ანალიზი ხორციელდება ბიზნეს გეგმის უცნობი მხარის შესწავლის შემდეგ და მოიცავს ფულადი სახსრების მიმოქცევის პროგნოზებს, საფონდო ანაზღაურების ვარიაციებს, პროექტის წარმატების ან წარუმატებლობის ალბათობას და შესაძლო ეკონომიკურ კონტექსტს.

რისკის ანალიტიკოსები შეთანხმებით მუშაობენ პროგნოზის სპეციალისტებთან ერთად, რათა შეაფასონ ბიზნეს გარემოს არასწორი  შესაძლო ზემოქმედება. ყველა ბიზნესი ექვემდებარება გარკვეულ რისკებს; რისკსა და მომგებიანობას აქვს გარკვეული კავშირი. პრობლემა ის არის, რომ ზედმეტმა რისკმა შეიძლება გამოიწვიოს წარუმატებლობა. რისკის ანალიზი გვეხმარება ბალანსის პოვნაში რისკის მიღებასა და რისკის შემცირებას შორის.

რისკის შეფასება კომპანიებსა და ინვესტორებს საშუალებას აძლევს შეაფასონ იმის ალბათობა, რომ არასასურველმა მოვლენამ შეიძლება თუ არა ზიანი მიაყენოს კომპანიას, პროექტს ან ინვესტიციას. რისკის შეფასება გადამწყვეტია კონკრეტული პროექტის ან ინვესტიციის ღირებულების განსასაზღვრად და ამ რისკების შესაფასებლად. რისკის ანალიზი გვთავაზობს სხვადასხვა მიდგომებს, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას, როგორც ინვესტიციის რისკის ასევე ანაზღაურების შესაფასებლად.

რისკის ანალიტიკოსი იწყებს იმის იდენტიფიცირებით, თუ რა შეიძლება იყოს არასწორი. ეს ნეგატივები უნდა შეფასდეს ალბათობის ფორმულით, რომელიც ზომავს მოვლენის დადგომის შესაძლებლობას.

და ბოლოს, რისკის ანალიტიკოსი ცდილობს შეაფასოს რისკის ზემოქმედების სიდიდე, რომელიც მოხდება ამათუიმ  შემთხვევაში. მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რომ რისკების ანალიზი პროფესიონალებს საშუალებას აძლევს იდენტიფიცირება მოახდინონ და შეარბილონ შესაძლო რისკები, მაგრამ რათქმა უნდა არა მთლიანად თავიდან აიცილონ ისინი.

რისკის ანალიზი შეიძლება იყოს რაოდენობრივი ან ხარისხობრივი.

რაოდენობრივი რისკის ანალიზში, მოდელი აგებულია სიმულაციებითა და სტატისტიკით, რათა დადგინდეს რისკის რიცხობრივი რაოდენობა. მონაცემები, რომლებშიც ძირითადად დაშვებები არის შემთხვევითი და ცვლადები, ჩართულია რისკის მოდელში. გაანალიზებული რისკის სახეობიდან გამომდინარე, მოდელი გამოიმუშავებს შედეგებს, რომლებიც ხშირად ნაჩვენებია გრაფიკების გამოყენებით.ამის  მიზანია შექმნას სიმულაციები, რომლებიც გამოიმუშავებენ შესაძლო შედეგების რამდენიმე ვარიანტს, რომელიც დაკავშირებულია კომპანიის ბაზარზე არსებულ გადაწყვეტილებასთან ან მოქმედებასთან. სიმულაციების შედეგები  გაანალიზებულია მოვლენების ალბათობის მისაღებად.

ხარისხობრივი რისკის ანალიზი არის ანალიტიკური მეთოდი, რომელიც არ იყენებს ციფრულ ან რაოდენობრივ მონაცემებს. ხარისხობრივი ანალიზი მოითხოვს რისკების სფეროების  აღწერა/განსაზღვრას, მათი შესაძლო ზემოქმედების შეფასებას და სამოქმედო გეგმების დასახვას უარყოფითი მოვლენის შემთხვევაში.

დაგვიკავშირდით
socialMediaIconsocialMediaIconsocialMediaIconsocialMediaIconsocialMediaIconsocialMediaIcon

საიტი იყენებს ფუნთუშებს, გვერდების უკეთ მონახულებისთვის. დამატებითი ინფორმაცია ქუქი გამოყენების შესახებ.